Läckö

Årsmötet 26 maj 2018

Konferenssalen i naturum blev fullsatt denna riktigt somriga majdag. Kanske var det Lars Sjöberg som lockade, kanske slottet, kanske den trevliga samvaron och den goda maten.

 

Efter att ordförande Lars-Göran Lönnermark öppnat mötet följde en parentation över vår mycket omtyckte och kunnige styrelseledamot Östen Andersson, som hastigt avled tidigare i våras.

 

Därefter behandlades de sedvanliga punkterna. Avgiften klubbades till samma som föregående år. Valberedningen föreslog omval av samtliga ledamöter samt nyval  av Carl Henrik Ohlsson. Revisorerna Inga Friberg-Karlsson och Marianne Bäckman avsade sig omval. Stämman valde Stig Dahllöf och Eva Andersson till nya revisorer. Jan-Erik Florberger kvarstår som revisorssuppleant.

 

Chatarina Sjölin har suttit i valberedningen och varit sammankallade men avsade sig uppdraget inför 2018. I hennes ställe valdes Elisabet Stålarm.

 

Stiftelsens Läckö Slott VD Magnus Lönnroth släppte en nyhet. I dagarna hade det blivit klart med att en 11-mannaorkester från den Förbjudna Staden i Beijing kommer spela på Läckö Slott någon gång i augusti. Endast150 biljetter finns!

 

Lars Sjöberg talade helt utan manuskript och bilder men tog oss med på en hisnande resa både i tid och rum. Att Västergötland är världens centrum och att Sverige äger hela Europas men kanske främst Frankrikes kulturarv fick vi veta. Läckö Vänner borde bilda en National Trust för att förhindra att vår kulturskatt säljs och lämnar landet. Visst förstod vi att en del kom ur Lars Sjöbergs dramatiska ådra men i grunden gav det oss något att begrunda. Låt oss bevara vårt gemensamma kulturarv!

 

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Utsänd dagordning fastställs
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
 7. Verksamhetsberättelse för 2016
 8. Resultat- och balansräkning 2016
 9. Revisionsberättelse för 2016
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer och en suppleant
 14. Val av valberedning
 15. Medlemsavgifter 2018
 16. Information om kommande verksamhet mm
 17. Övriga frågor
 18. Avslutning

Verksamhetsberättelser

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Inga Friberg Karlsson läser upp revisionsberättelsen.

Chatarina Sjölin redogör för valberedningens arbete.

Lars Sjöberg - en fantastisk föreläsare.

Webbproduktion: Entos AB