Läckö

Årsmöte för 2018 års verksamhet hålls lördagen den 25 maj kl 11.00 i naturum!

Chatarina Sjölin informerar oss under rubriken ”Läckö slott i arkiven”. Sedan, för de som önskar, serveras en gemensam lunch.

Boka gärna in dagen (2019-05-25) redan nu!

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Utsänd dagordning fastställs
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av justerare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
 7. Verksamhetsberättelse för 2018
 8. Resultat- och balansräkning 2018
 9. Revisionsberättelse för 2018
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer och en suppleant
 14. Val av valberedning
 15. Medlemsavgifter 2020
 16. Information om kommande verksamhet mm
 17. Övriga frågor
 18. Avslutning

Verksamhetsberättelser

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Chatarina Sjölin

Webbproduktion: Entos AB