Läckö

Årsmötet 2017

 

Före årsmötet började presenterade Katrin Ljungblom, med ett fång ramslök i famnen, dagens meny. Hon passade också på att uttrycka en lovsång till Läckö Vänner, för att så många dykt upp trots 25 graders värme och strålande sol. 

 

Mötet leddes av ordföranden Lars-Göran Lönnermark, som också valdes till ordförande för årsmötet. Till sekreterare valdes Inger Fahl och till justerade Lena Holmstrand-Krüger. Revisionsberättelsen lästes upp av Inga Friberg-Karlsson. Under punkten 15 beslöts att medlemsavgiften behålls även 2018 och är 200 kronor för enskild medlem. Medlemsantalet överstiger nu 900 personer.

 

Fredrik Kindberg informerade om sommarens alla aktiviteter på slottet. Vice ordförande Bodil Warolin avtackade ordförande, som avslutade mötet.

 

Efter årsmötet berättade chefsguiden Fredrik Kindberg om ett urval av ”Läckö Slotts ägare genom tiderna”. Han avslutade med Gunnar Wennerberg, som dock inte bott på slottet, men föddes i Lidköping och dog den 24 augusti 1901 på Läckö kungsgård. Han skrev bland annat sångsamlingen Gluntarne och just glunt nr 25 ”Här är gudagott att vara…”. tyckte både Fredrik och auditoriet var en passade avslutning denna ljuvliga dag.

 

Sedan avnjöt de 50-tal medlemmar som mött upp en vänerlax med ramslökskum, bakad palsternacka, svartkål och till kaffet en direkt från ugnen tagen kaka, som Stefan Söderblom precis bakat.

 

Dagordning 

 1. Mötet öppnas
 2. Utsänd dagordning fastställs
 3. Val av mötesordförande och sekreterare
 4. Val av justeringsman att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
 7. Verksamhetsberättelse för 2016
 8. Resultat- och balansräkning 2016
 9. Revisionsberättelse för 2016
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer och en suppleant
 14. Val av valberedning
 15. Medlemsavgifter 2018
 16. Information om kommande verksamhet mm
 17. Övriga frågor
 18. Avslutning

Verksamhetsberättelser

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Inga Friberg Karlsson läser upp revisionsberättelsen.

Ingrid Johnsson föredrar resultaträkningen för 2016.

Chatarina Sjölin redogör för valberedningens arbete.

Webbproduktion: Entos AB