Läckö

Stadgar
Föreningen Läckö Vänner

Antagna den 16 augusti 1998 och reviderade den 9 juni 2012.

§ 1
Föreningens namn är Föreningen Läckö Vänner. Föreningens syfte är att ideellt främja och ekonomiskt stödja verksamheterna vid Läckö slott.

§ 2
Medlemskap kan erhållas av enskilda personer, företag, organisationer m. m.

§3
Till hedersledamot kan utses person som gjort särskilda insatser för utvecklingen av Läckö slott eller Föreningen Läckö Vänner. Hedersledamot utses efter förslag av styrelsen på årsmöte, varvid 2/3 majoritet krävs. Hedersledamot erlägger inte medlemsavgift.

§ 4
Styrelsen består av minst 7, högst 11 av föreningen valda ledamöter samt verkställande direktören i Läcköstiftelsen. Ordförande och vice ordförande väljs av föreningen. Styrelsen utser inom sig  sekreterare, skattmästare och övriga funktionärer.

§ 5
Styrelsesammanträde hålls på tid som bestäms av ordföranden. Kallelse till styrelsesammanträdet skall delges ledamöterna minst 14 dagar i förväg. För beslut fordras att minst 1/3 av styrelsens ledamöter är närvarande.

§ 6
Årsmöte skall hållas senast i juni månad. Extra allmänt sammanträde kan hållas på styrelsens begäran. Kallelse till årsmöte och allmänt sammanträde skall delges medlemmarna minst 14 dagar i förväg.

§ 7
Vid styrelsesammanträde och allmänt sammanträde förs protokoll. Protokollet justeras av ordföranden och en utsedd justerare.

§ 8
Röstning sker öppet, såvida sluten omröstning inte begärts. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning genom fullmakt medges inte.

§ 9
Vid årsmötet skall förekomma:

  • Fråga angående sammanträdets stadgeenliga utlysning
  • Val av en justerare
  • Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
  • Föredragning av revisionsberättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
  • Val av två revisorer samt en suppleant
  • Val av valberedning
  • Fastställande av medlemsavgifter

§ 10
Det åligger sekreteraren att sköta den löpande verksamheten samt att förvara protokoll och övriga handlingar. Gemensamt med skattmästaren ansvarar sekreteraren för medlemsförteckningen och verksamhetsberättelsen med ekonomisk rapport.

§ 11
Skattmästaren infordrar medlemmarnas avgifter, förvaltar föreningens medel och för räkenskaperna. Räkenskaperna skall vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast den 15 mars.

§ 12
Förslag till ändring av föreningens stadgar skall lämnas skriftligt till styrelsen som med eget yttrande hänskjuter frågan till årsmöte eller allmänt sammanträde. För stadgeändring fordras minst 2/3 majoritet.

§ 13
Beslut om föreningens upplösning skall för att vinna laga kraft fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie sammanträden. Vid kallelse till dessa sammanträden skall särskilt framhållas att förslag om föreningens upplösning kan komma att bli föremål för omröstning. Beslutas om upplösning av föreningen skall samtidigt bestämmas hur föreningens tillgångar skall användas.

 

 

Webbproduktion: Entos AB